SES E-Contract

1. Lợi ích:

Tiết kiệm chi phí, thúc đẩy doanh số

2. Pháp lý:

Theo Luật giao dịch được tử 2005

3. Nội dung của hợp đồng điện tử:

Ngoài các thông tin hợp đồng như trước đây bao gồm: đối tượng hợp đồng, giá trị, phương thức thanh toán, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, phạm vi...

Hợp đồng điện tử còn quy định thêm về email, quyền truy cập, quyền ký hợp đồng, chữ ký số.

4. Quy trình ký hợp đồng điện tử:

Các bên tham gia hợp đồng điện tử thảo luận tự nguyện.

Sau khi thống nhất sẽ tiến hành dùng chữ ký số có hiệu lực ký số vào hợp đồng.

Liên hệ đăng ký SES E-Contract  ==> Tại đây