KÝ HIỆU, SỐ HÓA ĐƠN THÔNG TƯ 78 THAY ĐỔI KHI SANG NĂM 2024

Khi bước sang năm 2024, ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn điện tử có sự thay đổi như thế nào? Các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân cần phải thực hiện điều gì cho sự thay đổi này?

1. Căn cứ pháp lý

  • Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 4 của Thông tư 78/2021/TT-BTC, ký hiệu hóa đơn điện tử được quy định như sau:

“b) Ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Sáu (06) ký tự này được quy định như sau:

– Ký tự đầu tiên là một (01) chữ cái được quy định là C hoặc K như sau: C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã;

– Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch. Ví dụ: Năm lập hóa đơn điện tử là năm 2023 thì thể hiện là số 23; năm lập hóa đơn điện tử là năm 2024 thì thể hiện là số 24;

– Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng…”

  • Căn cứ khoản 3 Điều 10 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP, số hóa đơn được quy định như sau:

a) Số hóa đơn là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn. Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm có tối đa đến số 99 999 999. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn. Riêng đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì số hóa đơn được in sẵn trên hóa đơn và người mua hóa đơn được sử dụng đến hết kể từ khi mua.”

2. Sự thay đổi của ký hiệu và số hóa đơn điện tử trong năm 2024

- Về kí hiệu hóa đơn: Hóa đơn điện tử được lập từ ngày 01/01/2024 sẽ được thay đổi như sau: Hai ký tự thể hiện năm lập hóa đơn sẽ là 24

Ví dụ: Năm 2023 sử dụng hóa đơn có ký hiệu 1K23TYY thì sang năm 2024 sẽ chuyển thành 1K24TYY

- Về số hóa đơn: Khi bắt đầu năm 2024, số hóa đơn sẽ được đánh lại từ 1 tương ứng với từng ký hiệu hóa đơn

Ví dụ: Với hóa đơn cuối cùng của năm 2023 có ngày lập là 31/12/2023, ký hiệu 1C23TYY, số hóa đơn 999 thì khi bước sang năm 2024, phần mềm sẽ tự động cập nhật ký hiệu của hóa đơn đầu tiên có ngày lập thuộc năm 2024 thành 1C24TYY và số hóa đơn là 1.

3. Đơn vị/doanh nghiệp có cần phải làm gì khi ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn thay đổi từ đầu năm 2024 không?

Khi bắt đầu năm 2024, phần mềm của SES-INVOICE sẽ tự động cập nhật Ký hiệu của hóa đơn thành ký hiệu năm 2024 và đánh lại số hóa đơn với thứ tự là số 1 cho hóa đơn đầu tiên của năm 2024 tương ứng với từng ký hiệu của hóa đơn.

CÔNG TY TNHH SES GROUP
Trụ sở: 110 Bạch Đằng, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM
Phone: 088 95 95 333
Email: support@sesgroup.vn 
Website: http://sesgroup.vn 
Hotline: 0888 966 668

Gợi ý bài đăng